Mosquitos: conselhos para a população

Você sabia?

Mosquitos que picam ou que nos atormentam, movem-se pouco. Muitas vezes nascem em nosso ambiente imediato. A melhor maneira de se livrar deles e evitar picadas é limitar os locais de nidificação ao redor das casas.

Dicas/Conselhos para eliminar os criadouros de mosquitos em sua casa

Fonte: Huron County Health Unit.

 1. Fontes e bebedouros: troque a água e limpe os recipientes pelo menos uma vez por semana;
 2. Barrancos e cortes: Limpe regularmente as folhas e outros resíduos para facilitar o fluxo de água;
 3. Poças: unindo desigualdades para evitar a formação de poças persistentes
 4. Calhas: Limpe regularmente as folhas e outros resíduos para facilitar o fluxo de água;
 5. Lagoas de jardim: colete regularmente folhas mortas dentro e perto da lagoa; permitir o desenvolvimento de vegetação e predadores (libélulas, anfíbios, peixes …);
 6. Lonas: não se esqueça de espalhar lonas que cobrem estacas de madeira, piscinas, etc. evitar a formação de poças persistentes;
 7. Brinquedos e recipientes: Mantenha brinquedos, panelas e qualquer outra coisa que possa acumular água da chuva longe da chuva ;
 8. Carrinhos de mão, lixo e pneus velhos: colocar esses utensílios para proteger da chuva;
 9. Recuperação da água da chuva para rega: tampa para vedar as folhas e mosquitos, drenar e enxaguar o mais rápido possível ou limpar as paredes, na superfície da água com uma esponja (para remover os ovos dos mosquitos).

 Page content last updated on 2018-08-09.

Moustiquen: Rotschléi fir d’Bevëlkerung

Wosst dir schonns?

D’Moustique déi eis picken oder péngegen bewege sech net wäit. Si sinn dacks direkt an eisem Ëmfeld opgewuess. Déi bescht Method fir se lass ze ginn an net méi gepickt ze ginn ass et, fir ronderëm eis Häiser d’Plazen ze reduzéieren, wou d’Moustiquen hir Eeër kënne leeën.

Rotschléi fir d’Eliminatioun vu Moustique-Bréieschte ronderëm d’Haus

Quell: Huron County Health Unit.

 1. Sprangburen a Bewässerungsanlagen: Waasser wiesselen a Behälter mindestens eemol pro Woch botzen;
 2. Ofleef a Kullangen: Regelméisseg Blieder an aner Oflagerunge botzen, fir de Waasseroflaf ze erliichteren;
 3. Pill & Verdéiwungen: Besäitege vun den Ongläichheete fir d’Formatioun vu persistente Pill ze vermeiden;
 4. Kullangen: Regelméisseg Blieder an aner Oflagerunge botzen, fir de Waasseroflaf ze erliichteren;
 5. Weieren: Sammelt regelméisseg ofgestuerwe Blieder aus dem Weier a ronderëm; erméiglecht d’Entwécklung vu Vegetatioun an Déieren (Libellen, Amphibien, Fësch, asw.);
 6. Baatschen: Stellt sécher datt d’Baatschen, déi Holzpéil, Basengen asw. ofdecken, gutt gespaant si fir d’Entstehung vu persistente Pill ze vermeiden;
 7. Spillsaachen a Behälter: Stellt sécher datt Spillsaachen, Dëppen an aner Géigestänn, déi d’Reewaasser usammele kënnen, virum Reen geschützt sinn;
 8. Schubkaren, Poubellen a benotzte Pneuen: Stellt sécher datt dës Utensilien virum Reen geschützt gelagert ginn;
 9. Reewaassersammler fir ze netzen: Behälter ofdecken géint ofgestuerwe Blieder a Mécken, esou oft wéi méiglech eidel maachen a botzen, an all Woch d’Wänn iwwert der Waasseruewerfläch mat engem Schwamm ofbotzen (fir d’Méckeneeër ze besäitegen).

 Page content last updated on 2018-08-09.

Moustiques: conseils pour la population

Le saviez-vous ?

Les moustiques qui nous piquent ou nous harcèlent se déplacent peu. Ils sont souvent nés dans notre environnement immédiat. Le meilleur moyen de s’en défaire et d’éviter les piqûres est de limiter les sites de ponte aux alentours de nos habitations.

Conseils pour éliminer les gîtes larvaires de moustiques autour de son habitation

D’après : Huron County Health Unit.

 1. Fontaines & abreuvoirs: changer l’eau et nettoyer les récipients au moins une fois par semaine ;
 2. Rigoles & caniveaux : nettoyer régulièrement les feuilles et autres débris pour faciliter l’écoulement de l’eau ;
 3. Flaques & dépressions : combler les inégalités pour éviter la formation de flaques persistantes ;
 4. Gouttières : nettoyer régulièrement les feuilles et autres débris pour faciliter l’écoulement de l’eau ;
 5. Mares de jardin : ramasser régulièrement les feuilles mortes dans et à proximité de la mare ; y permettre le développement de végétation et de prédateurs (libellules, batraciens, poissons…) ;
 6. Bâches : veiller à bien tendre les bâches recouvrant les tas de bois, les piscines, etc. pour éviter la formation de flaques persistantes ;
 7. Jouets & récipients : veiller à ranger à l’abri de la pluie les jouets, les pots et tout autre objet susceptible d’accumuler de l’eau de pluie ;
 8. Brouettes, poubelles et pneus usagés : de même, veiller à ranger ces ustensiles à l’abri de la pluie ;
 9. Récupérateur d’eau de pluie pour arrosage : couvrir pour rendre étanche aux feuilles mortes et aux moustiques, vidanger et rincer le plus souvent possible ou nettoyer les parois au niveau de la surface de l’eau avec une éponge (pour enlever les œufs de moustiques).

 Page content last updated on 2018-08-08.

Moskitos: Ratschläge für die Bevölkerung

Wussten Sie das?

Mücken, die uns beißen oder belästigen, bewegen sich wenig. Sie werden oft in unserer unmittelbaren Umgebung geboren. Der beste Weg, sie loszuwerden und Bisse zu vermeiden, ist, die Eierablagestellen um unsere Häuser herum zu begrenzen.

Tipps zur Beseitigung von Mückenbrut in der Umgebung Ihres Hauses

Quelle: Huron County Health Unit.

 1. Springbrunnen & Tränken: Wechseln Sie das Wasser und reinigen Sie die Container mindestens einmal pro Woche;
 2. Abfluss und Rinnen: Entfernen Sie regelmäßig Blätter und andere Rückstände, um den Wasserfluss zu erleichtern;
 3. Pfützen und Senken: Gleichen Sie Unebenheiten aus um die Bildung von hartnäckigen Pfützen zu vermeiden;
 4. Dachrinnen: Entfernen Sie regelmäßig Blätter und andere Rückstände, um den Wasserfluss zu erleichtern;
 5. Gartenteiche: Sammeln Sie regelmäßig tote Blätter in dem Teich und in der Nähe des Teiches, um die Entwicklung von Vegetation und Raubtieren zu ermöglichen (Libellen, Amphibien, Fische, usw.);
 6. Planen: Achten Sie darauf, dass die Planen für Holzstapel, Schwimmbäder usw. gespannt sind um die Bildung von hartnäckigen Pfützen zu vermeiden;
 7. Spielzeug und Behälter: Bewahren Sie Spielzeug, Töpfe und andere Behälter regenwassergeschützt auf;
 8. Schubkarren, Mülltonnen und Altreifen: Stellen Sie sicher, dass Sie diese Geräte vor Regen schützen;
 9. Regenwassertank zum Besprengen: Decken Sie Behälter ab zum Schutz vor Blättern und Mücken, spülen Sie die Behälter so oft wie möglich durch oder reinigen Sie die Wände an der Wasseroberfläche mit einem Schwamm (um Mückeneier zu entfernen).

 Page content last updated on 2018-08-09.